PKN
PKN gemeente Hoogmade-Rijpwetering c.a.
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
 
Naam ANBI:      Protestante gemeente Hoogmade-Rijpwetering c.a.
   
RSIN/Fiscaal nummer:  824127109
Website adres: http://hoogmade-rijpwetering.protestantsekerk.net 
E-mail: scribahoogmade@gmail.com

Adres:

Vissersweg 1 a
Postcode: 2355 AL
Plaats: Hoogmade
Postadres: Vissersweg 1a
Postcode: 2355 AL
Plaats: Hoogmade
 
De Protestantse gemeente Hoogmade-Rijpwetering is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Wij zijn een gastvrije gemeente, waarin de  liefde voor God, de Drie Eenheid, voor elkaar en voor onze medemensen - ver weg en dicht bij - centraal staat. 
De zondagse kerkdienst vormt daarvan het middelpunt, als bron waaruit wij inspiratie putten voor ons leven, en plek waar wij God danken voor alles wat hij ons geeft en wat wij met anderen mogen delen.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op 
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeente Hoogmade–Rijpwetering.


Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door de kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 ouderling/ kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters zorgen voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder heeft de kerkenraad  het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Uitvoeringsbepalingen 2015-A als bedoelt in artikel 4 van de generale rechtspositie predikanten. 
Leden van kerkenraad, kinderker kosters en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een financieel jaarverslag rekening en verantwoording af aan de gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn/haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Resultatenoverzicth college van kerkrentmeesters
  begroting rekening rekening
  2021 2020 2019
Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken 20.500 21.645 18.287
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen          6          7          8
Bijdragen van leden en anderen 20.000 21.478 25.714
Door te zenden collecten en giften  1.500  3.098  1.395
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  2.958  2.958  2.958
  ________ _______ _______
Totaal baten A  44.964 49.186 48.362
       
Uitgaven en kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 17.500  13.174 11.329
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent   1.779   2.280      822
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 10.000 18.740 24.629
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten   2.500   5.607   1.122
verplichtingen/bijdragen aan andere organen   2.000   2.171   1.676
Salarissen en vergoedingen   2.200   1.724   1.944
Kosten beheer, administratie en archief   1.500   1.402   1.430
Rentelasten /bankkosten      500      154      194
Afdrachten door te zenden collecten en giften   2.000   3.096    1.396
  _______ _______ ______
Totaal lasten A 39.979 48.348 44.542
  _______ ______ ______
Operationeel resultaat (A)   4.985      838   3.820
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten         -   473.773    8.400
Incidentele lasten         -       - 865        -60
  _______ ________ ______
Incidentele baten en lasten(B)         -   472.908    8.340
  ________ ________ _______
Resultaat verslagjaar (A+B)     4.985   473.746  12.160
       
Mutaties bestemmingensreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves        -         -       -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen        -         -       -
Toevoegingen bestemmingsreserves        -  -470.769       -
Toevoegingen bestemmingsfondsen        -         -       -
  ________ ________ _______
Totaal mutaties bestemmingensreserves/-fondsen(C)        -   -470.769       -
  ________ ________ _______
Resultaat naar algemene reserve (D)     4.985       2.977   12.160
       
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.